1. liga
1. FC Steaua 26
2. Badford FC 25
3. Prasata 16
2. liga
1. Prague united 2 24
2. Motor 2015 18
3. FC Gold group 18
3. liga

Pravidla hry

 

 Pravidla PLMF malého fotbalu 5+1

1. HRACÍ PLOCHA

* Hrací plocha má tvar obdélníku. Délka 44-54 metru, šířka 22-30 metru.
* Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 metry na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 metrů. Značka pokutového kopu je 7 metrů od středu branky.
* Branka je umístěna na brankové čáře, v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3 x 2 metry a maximální rozměr 3,80 x 2,25 metru.

 Pro 1. ligu je vyžadováno hřiště s povrchem UMT 3. generace.

pokud hřiště nesplňuje rozměry, může tým požádat o výjimku a organizátor soutěže rozhodne, zda na daném hřišti smí tým hrát

 

 

2. MÍČ
* Míč pro malý fotbal je shodný s míčem na kopanou o velikosti 5. Právo volit míč má kapitán domácího mužstva. Jeho rozhodnutí podléhá schválení hlavního rozhodčího. 

3. POČET HRÁČŮ
* Hry se zúčastní dva kluby. Každý z nich má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nich jeden musí být brankář.
* K utkání musí klub nastoupit nejméně s pět hráči (4 a brankář). V průběhu utkání nesmí jejich počet klesnout pod čtyři (3 a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři, hlavní rozhodčí utkání ukončí kontumací v neprospěch tohoto týmu.
* Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom hlavní rozhodčí předem uvědoměn.
* Všichni hráči, tedy i hráči na střídačce, podléhají pravomoci rozhodčích po celou dobu utkání (od jeho zahájení, až do podepsání zápisu o utkání - tedy i v poločasové přestávce). To znamená, že může být vyloučen rovněž hráč ze střídačky. V případě vyloučení hráče ze střídačky pokračuje postižený tým ve hře s nezměněným počtem hráčů.
* Střídání hráčů probíhá pouze v prostoru u středové čáry na jedné straně hřiště a nemusí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu. Počet střídání není omezen.
* Tým, který nastoupil s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit. Doplnění týmu lze pouze se souhlasem hlavního rozhodčího.
* Pokud některý z týmů není v čase výkopu utkání dle rozpisu soutěže přítomen na hrací ploše v počtu alespoň čtyř řádně ustrojených hráčů, má hlavní rozhodčí právo a na  žádost některého z kapitánů i povinnost vyhlásit kontumaci ve prospěch týmu, který k utkání řádně nastoupil. Stejná sankce hrozí i týmu, který je řádně nastoupen v počtu alespoň čtyř hráčů, ovšem odmítá utkání zahájit v čase výkopu.

 4. VÝSTROJ HRÁČŮ
*  Klub nastupuje v jednotných dresech stejné barvy. Výstroj se skládá s dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno.
* Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou klubů.
* Hráč startuje v jakémkoliv druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny kopačky jakéhokoliv druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky.
* Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, apod.). Přípustné jsou pouze lehké plastové sádry.
* Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí. Tato skutečnost musí být poznamenána v zápise o utkání a podepsána hráčem, který v brýlích hraje.
* Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

5. ROZHODČÍ
*  Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly. Jeho pravomoc začíná v okamžiku, kdy dá pokyn k zahájení hry a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru, nebo v přerušené hře. Končí až po utkání podepsáním zápisu.
* Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související se hrou jsou konečná.
* Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost potrestaného mimo veškerou pochybnost.
* Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.
* Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
... počet hráčů jednoho z klubů na hrací ploše klesl pod čtyři (3 a  brankář),
... na zákrok policie,
... v případě úmrtí hráče,
... při násilí spáchaném na rozhodčím - inzultace, kterou se rozumí: udeřední, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem.
* Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:
... pro tmu nebo špatnou viditelnost,
... pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) a nezpůsobilost hrací plochy,
... odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím (rozhodčí stanoví kapitánovi týmu lhůtu cca 1-2 minuty na zjednání pořádku),
... hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají kapitání na výzvu hlavního rozhodčího,
... pro trvalý nezájem některého týmu na regulérnosti utkání,
... pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakované vnikání do hřiště.
* Rozhodčí se musí oblečením barevně odlišit od dresů obou týmů.
* Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Dále musí mít u sebe žlutou a červenou kartu, zápis o utkání a propisku. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně. Toto ústní udělení karty má stejnou platnost. To, že rozhodčí nemá karty (nebo jinou povinnou součást výbavy) uvedou kapitáni do zápisu o utkání.
* Asistent rozhodčího pomáhá rozhodčímu na druhé straně hřiště. Asistent musí mít k zápasu stejnou výbavu jako hlavní rozhodčí pro případ, že by hlavní rozhodčí k zápasu nepřišel. Asistent rozhodčího vede zápis o utkání.

6. DOBA HRY
* Hraje se 2 x 30 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.
* Hlavní rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče, nebo úmyslného zdržování (zakopávání míče apod.). Rovněž prodlouží poločas utkání, je-li třeba porvést pokutový kop nařízený ve hře. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy jako výkop ze středu hřiště či kop od branky, nebo nechat dokončit útočnou akci.
* Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasvé přestávky lze na přání obou týmů ustoupit.

7. ZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ HRY
* Losování před zahájením utkání se provádí tak, že klub, který vyhrá los, zvolí polovinu hrací plochy, kterou bude v 1.poločase bránit, nebo právo výkopu.
* Na začátku utkání (v poločase, po brance) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
* Minimální vzdálenost hráčů týmu, jenž kop neprovádí, je 5 metů od míče.
* Míč je ve hře teprve tehdy, když se po provedení kopu pohne směrem dopředu, ale hráč provádějící rozehrání nesmí hrát s míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč opustit pokutové území, jinak se kop opakuje.
* Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru.

8. DOSAŽENÍ BRANKY
* Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího týmu neporušili pravidla hry. Pro uznání branky je důležité postavení míče, nikoliv brankáře.
* O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.
* Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče,
do soupeřovy branky:
... z nepřímého volného kopu,
... z autového vhazování
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
do vlastní branky:
... z autového vhazování
V tomto případě nařídí rozhodčí rohový kop.

9. POSTAVENÍ MIMO HRU
* V malém fotbale neexistuje postavení mimo hru.

10. VOLNÉ KOPY
* Volné kopy se dělí na:
Přímý volný kop, z něhož může být přímo dosaženo branky (aniž by se míče dotkl jiný hráč). Nařizuje se za:
... kopnutí soupeře,
... podražení soupeře,
... strčení do soupeře,
... skočení na soupeře,
... prudké nebo nebezpečené vražení do soupeře,
... udeření soupeře,
... plivnutí na soupeře,
... hraní rukou
Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky. Rozhodčí jej signalizuje zdviženou paží nad hlavu. Nepřímý volný kop se nařizuje se za:
... nesportovní chování,
... nebezpečná hra vůči soupeři, nebo vlastní osobě,
... technický přestupek brankáře (kroky, zachycení úmyslné malé domů, apod.)
* Hráči týmu, který neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního pokutového území musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.
* Pokud je nepřímý kop nařízen za přestupek v soupeřově pokutovém území, provádí se z hranice pokutového území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže k místu přestupku.
* Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.

11. POKUTOVÝ KOP
* Pokutový kop se nařizuje za všechny přestupky, za které se nařizuje přímý volný kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území.
* Pokutový kop se provádí ze značky 7 metrů od středu branky.
* Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo pokutové území a nejméně 5 metrů od značky pokutového kopu.

12. KOP OD BRANKY
* Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího týmu, provádí se kop od branky.
* Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území.
* Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo pokutové území a nejméně 5 metrů od místa kopu.
* Míč se dostává do hry, teprve, když opustí pokutové území.
* Z kopu od branky lze přímo dosáhnout branky.

13. MALÁ DOMŮ
* Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti klubu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho klubu provedl vhazování, nebo mu úmyslně přihrál míč nohou od kolene dolů. Kolenem je malá domů povolena.

14. OSOBNÍ TRESTY
* Rozhodčí má právo napomenout hráče žlutou kartou mj,. jestliže:
... opakovaně porušuje pravidla hry,
... projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokedm rozhodčího,
... dopustí se jiného nesportovního chování.
* Rozhodčí vyloučí hráče červenou kartou mj., jestliže:
... se dopustí hrubého faulu,
... chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče či rozhodčího),
... používá hrubých a urážlivých výroků,
... úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky,
... dopustí se podruhé přestupku, za který následuje napomínání a předtím již napomínán byl.
* Tým, jehož hráč byl vyloučen, dohrává utkání oslaben o vyloučeného hráče, za kterého nesmí nastoupit náhradník. 
 
Hráč vyloučený na lavičce náhradníků taktéž oslabuje svoje mužstvo a tým dohrává zápas o jednoho hráče v poli méně.

Střelci
1. liga
1.
Heteš Jan (BAD) 16
2.
Šafař Vojtěch (PRS) 13
3.
Mayor Mykhaylo (KAR) 12
2. liga
1.
Štoček Jakub (MTR) 20
2.
Strogen Matthew (Pra2) 10
Vetu Noé (Pra2) 10
3.
Nguyen Tony (GAL) 9
3. liga
Brankáři
1. liga
1.
Spousta Ondřej (PRS) 82
2.
Vacenovský Jan (PRS) 79
3.
Rusu Andrei (STE) 73
2. liga
1.
Lažek Jaroslav (GG) 212
2.
Oleksandr Levenko (CZI) 123
3.
Chlum Tomáš (AGU) 82
Neuschel Jaroslav (PUB) 82
3. liga
Útok
1. liga
1.
Prasata 50
2.
Badford FC 49
3.
FC Steaua 47
FK Karpaty 47
2. liga
1.
Prague united 2 55
2.
Motor 2015 39
3.
Truhla Boyz 27
3. liga
Obrana
1. liga
1.
Badford FC 16
2.
FC Steaua 22
3.
FK Karpaty 30
2. liga
1.
FC Gold group 7
2.
Prague united 2 13
3.
Motor 2015 17
3. liga